AKTIVITI JKKKP • Menerima dan melaksanakan arahan serta tugas yang diberikan oleh pengerusi dan keputusan mesyuarat JKKKP.
 • Memberi pandangan dan pendapat mengenai perancangan pembangunan sosio-Ekonomi dan fizikal kampung dalam mesyuarat JKKKP.
 • Bersedia menerima dan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab termasuk mengetuai ajk biro-biro yang ditubuhkan.
 • Menghormati dan akur terhadap keputusan mesyuarat JKKKP.
 • Membantu pengumpulan maklumat kampung dan memaklumkan kepada JKKKP.
 • Menyimpan rahsia rasmi mesyuarat JKKKP.
 • Jawatankuasa kecil yang dibentuk untuk membantu merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti-aktiviti yang di laksanakan.
 • Menerima arahan dan melaksanakan keputusan JKKKP.
 • Mengenalpasti keperluan program / projek pembangunan berasaskan kepada maklumbalas daripada penduduk.
 • Mengadakan mesyuarat biro dan menyimpan maklumat dengan selamat.
 • Mengadakan mesyuarat JKKK untuk mencapai keputusan mengenai keutamaan projek yang dicadangkan dan untuk mengesahkan kaedah pengumpulan data.
 • Meneliti keperluan dan menentukan keutamaan.
 • Program / projek yang di laksanakan perlu dipantau oleh pihak JKKKP. Maklumbalas mengenai perlaksanaan perlu  disampaikan melalui Penghulu kepada Pegawai Daerah supaya tindakan penambahbaikan dapat dibuat segera.
 • Profil kampung adalah dokumen yang mengandungi maklumat terperinci berasaskan data-data yang dikumpul dan di jadikan sebagai panduan dalam penyediaan pelan tindakan pembangunan kampung.
 • JKKKP perlu mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menambahkan pendapatan bagi mengisi tabung kewangan dalam usaha memupuk semangat berdikari untuk memajukan kampung.
 • JKKKP bertanggungjawab memelihara dan memastikan harta  awam dalam kampung  sentiasa berkeadaan baik dan boleh  digunakan.